• ایجاد یک سامانه یکپارچه در زمینه هوشمندسازی خدمات عرضه و تقاضا با رویکرد برد_برد.
  • ایجاد بزرگترین پلتفرم هوشمند واقعی باشگاه مشتریان با رویکرد رونق اقتصادی خانواده و بنگاه های اقتصادی.
  • تعالی سازمانی و موفقیت پایدار سازمان.