• ایجاد یک سامانه هوشمند و یکپارچه، جهت مدیریت هزینه ها و ایجاد ارزش افزوده و بالابردن هوش مالی و اقتصادی خانواده ها.
  • افزایش تعامل بین شرکت خدمات دهنده و مشتری((تبدیل تراکنش مالی به یک ارتباط هوشمندانه و دوستانه با کمک به پذیرندگان و مشتریان)).