• استراتژی های مالی:
 • بالا بردن حجم فروش برای عرضه کنندگان و کاهش هزینه های خرید برای مشتریان.
 • ایجاد مدل درآمدی هوشمند با رویکرد برد_برد برای مشتریان و فروشندگان.
 • افزایش بهره وری در نظام عرضه و تقاضا برای فروشندگان و مشتریان.
 • ارزش قابل ارائه برای ذینفعان:
 • ایجاد سود دو سویه برای مشتریان و عرضه کنندگان محصول(فروشندگان).
 • جذب حداکثری مشتریان و بازگشت مشتریان از طریق سامانه های هوشمند CRM و CSM.
 • ایجاد مدل های متنوع فروش.
 • تبدیل مشتریان از سطح مشتری راضی به مشتری وفادار.
 • ایجاد مسیر توسعه سازمانی در 3 فاز بهم پیوسته.
 • جذب نماینده در سراسر کشور و حذف واسطه های غیر ضروری.
 • افزایش رضایتمندی سهامداران.
 • استراتژی های فرایند داخلی:
 • ایجاد سیستم مدیریت کیفیت سرویس های ارائه شده با رویکرد جذب، حفظ و بازگشت مشتری.
 • ایجاد سیستم مدیریتی تعالی سازمانی مدل(EFQM).
 • برنامه ریزی و طراحی سیستم های هوشمند جدید و توسعه سامانه های موجود.
 • مدیریت ریسک.
 • استراتژی رشد و یادگیری(مدیریت دانش):
 • ایجاد سیستم مدیریت دانش در حوزه فن آوری اطلاعات، مدل های فروش، بازاریابی و ... . 
 • ایجاد سیستم آموزشی هوشمند با ایجاد سامانه های E-Learning برای کلیه ذینفعان.
 • افزایش آگاهی ذینفعان.
 • بکارگیری متخصصین مجرب در حوزه های تخصصی امور نمایندگان، فروش، مشاورین و ... .